Cổng TTĐT Phú Quốc

Lịch làm việc lãnh đạo HĐND - UBND huyện Phú Quốc
Ngày: 30/11/2020
LÃNH ĐẠO HĐND
SÁNG
CHIỀU
Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
- Xử lý công việc.
- Xử lý công việc.
LÃNH ĐẠO UBND
SÁNG
CHIỀU
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
- Dự họp trực tuyến UBND tỉnh.
- Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
Xử lý công việc.
- Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
TRẦN CHIẾN THẮNG
- Xử lý công việc.
 Xử lý công việc.