Cổng TTĐT Phú Quốc

Lịch làm việc lãnh đạo HĐND - UBND Thành phố Phú Quốc
Ngày: 15/06/2021
LÃNH ĐẠO HĐND
SÁNG
CHIỀU
Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
- Xử lý công việc.
- Xử lý công việc.
LÃNH ĐẠO UBND
SÁNG
CHIỀU
Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG

- Họp lãnh đạo UBND thành phố.

- Họp lãnh đạo UBND thành phố.

Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
- Họp lãnh đạo UBND thành phố.

- Họp lãnh đạo UBND thành phố.

Phó Chủ tịch
TRẦN CHIẾN THẮNG
Họp lãnh đạo UBND thành phố.
- Làm việc với các phòng ban.
Phó Chủ tịch
ĐOÀN VĂN TIẾN

- Họp lãnh đạo UBND thành phố.

- Làm việc với Sở TNMT.